Room 1305, Longtong Building, No 4 Guizhou Road, Heping District, Tianjin, China

Telephone: + 86 22 83219092