Room 1402B, He Ye Plaza, 486 Kang Wang Zhong Road, Liwan District, Guangzhou, China

Email: guangzhou@charleskendall.com

Telephone: +86 20 8173 5289